FUNPIVAL - Fundació de la Comunitat Valenciana per la Pilota Valenciana
info@funpival.es 664 654 687

LA FUNDACIÓ

FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER LA PILOTA VALENCIANA

La Fundació de la Comunitat Valenciana per la Pilota Valenciana és l’entitat encarregada de la gestió del món professional de l’esport autòcton. Una entitat que va començar a caminar al mes de gener de 2018, amb la intenció de dignificar el vessant professional de la pilota valenciana, enlairar-la i donar l’estabilitat que l’esport de la vaqueta necessita.
Amb eixos objectius es va constituir l’ens, que consta del seu grup de treball, la comissió executiva, i un grup de vint-i-un patrons. Un gran equip de gent que treballa per a aconseguir complir els reptes de la pilota valenciana del segle XXI, consensuant totes les decisions que s’han de prendre.


PATRONS DE LA FUNDACIÓ DE PILOTA

 • Jose M. Catalunya Oliver – President
 • Joan Alepuz Romeu – Vicepresident
 • Daniel Sanjuan – Representant Federació de Pilota Valenciana
 • Sebastia Giner – Coordinador de Pilota de la Generalitat Valenciana
 • Jose Luis López
 • Jose Luis López
 • Jordi Bueno – Representant de Jugadors
 • Yolanda Damià – Representant d’À Punt Média
 • Josep Miquel Moya – Dir. General d’Esports de la Generalitat Valenciana
 • Andrés Campos Casado. – Diputat Delegat de Juventut i Esports
 • Amàlia Garrigós Hernández
 • Fornés Fornés, S.A – representada per José Juan Fornés Artigues
 • Caixa Popular – Caixa Rural – representada per Francisco Alós Alabajos
 • Pollos Planes, SL. – representada per Luis Planes Mestre
 • Savipecho, SL – representada per Francisco Javier Alberola Santa Bárbara
 • Ajuntament de Castelló – representat per Francesc Rubio Claro
 • Fundación de la Comunidad Valenciana José Luis López – representada per Arturo López Sánchez
 • Noemí Torrijos Benet – presidenta del CPV Castelló
 • Bankia – representada per Jaime Casas Poy
 • S.A. de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana (À Punt) – representada per Empar Marco Estellés


COMISSIÓ EXECUTIVA DE LA FUNDACIÓ DE PILOTA

 • Josep M. Soriano Bessó – President
 • Jose M. Catalunya Oliver – Vicepresident
 • Alvaro Navarro – Representant Federació de Pilota Valenciana
 • Sebastia Giner – Coordinador de Pilota de la Generalitat Valenciana
 • Joan Alepuz
 • Jordi Bueno – Representant de Jugadors
 • Yolanda Damià – Representant d’À Punt Média


ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER A LA PILOTA VALENCIANA

INDEX
Article 1. Denominació i naturalesa
Article 2. Personalitat i capacitat
Article 3. Règim jurídic i caràcter privat de la Fundació
Article 4. Nacionalitat i domicili
Article 5. Àmbit territorial d’actuació
Article 6. Persones fundadores
Article 7. Finalitats i activitats
Article 8. Persones beneficiàries
Article 9. Organització de la Fundació
Article 10. El Patronat
Article 11. Composició del Patronat
Article 12. Inici i cessament del càrrec de membre del Patronat
Article 13. Obligacions dels membres del Patronat
Article 14. Caràcter gratuït del càrrec de membre del Patronat
Article 15. La Presidència
Article 16. La Vicepresidència
Article 17. La Secretaria
Article 18. Facultats del Patronat
Article 19. Reunions del Patronat i convocatòria
Article 20. Forma de deliberar i adoptar els acords
Article 21. Comissió Executiva
Article 22. Composició
Article 23. Reunions, convocatòria, forma de deliberar i adoptar els acords
Article 24. La Gerència
Article 25. Persones apoderades
Article 26. Dotació fundacional
Article 27. Composició del patrimoni
Article 28. Del finançament
Article 29. De l’administració del patrimoni
Article 30. Règim financer
Article 31. Règim fiscal
Article 32. Rendició de comptes
Article 33. Pla d’actuació
Article 34. Modificació estatutària
Article 35. Fusió i extinció

TÍTOL PRIMER: DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Denominació i naturalesa
Amb la denominació Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Pilota Valenciana (d’ara endavant, la Fundació) es constitueix una fundació de caràcter privat, sense ànim de lucre i de duració indefinida sota la tutela del protectorat que exerceix la Generalitat Valenciana, segons disposa la legislació vigent, dedicada a la consecució de
finalitats d’interés general mitjançant l’impuls i foment de la pràctica i protecció de la pilota valenciana i la seua difusió als ciutadans a través de mitjans de comunicació social.

Article 2. Personalitat i capacitat
La Fundació adquirirà personalitat jurídica des de la inscripció de l’escriptura pública de la seua constitució en el corresponent Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana. La Fundació té plena capacitat jurídica i d’obrar.

Article 3. Règim jurídic i caràcter privat de la Fundació
La Fundació es regeix per la voluntat dels seus fundadors, pels seus estatuts i, en tot cas, per la llei. Segons el que disposa la Llei 9/2008, de la Generalitat (art. 33), i el text refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat (art. 2.3), la Fundació no té la consideració de fundació del sector públic de la Generalitat.

Article 4. Nacionalitat i domicili
La Fundació té nacionalitat espanyola. El domicili social de la Fundació radicarà a la seu de la Federació de Pilota Valenciana de la Comunitat Valenciana (d’ara endavant, la Federació), situada actualment al carrer Marqués de Sant Joan, núm. 32, baix B, 46015, de València. Per acord del Patronat i amb la corresponent modificació estatutària, aquest domicili es podrà traslladar. Aquesta reforma estatutària s’inscriurà en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana.

Article 5. Àmbit territorial d’actuació
La Fundació desenvoluparà principalment les seues activitats en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. Sense perjuí de tot això, podrà mantindre contactes amb institucions i persones fora del territori de la Comunitat.

Article 6. Persones fundadores
Es consideren persones fundadores les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que, degudament capacitades, i si és el cas, habilitades per acord dels seus òrgans rectors, concórreguen amb aquest caràcter a l’escriptura de constitució.

TÍTOL SEGON: OBJECTE I PERSONES BENEFICIÀRIES
Article 7. Finalitats i activitats
La Fundació té com a objecte expandir la pràctica de l’esport de la pilota valenciana i augmentar l’afició per aquesta i el seu coneixement en la societat valenciana, contribuir a l’ordenació i regularització de l’esport professional de la pilota valenciana, per tal de garantir el seu present i el seu futur, promocionar l’esport de la pilota valenciana a la
Comunitat, i també en l’àmbit nacional i internacional, per a dignificar la seua imatge i incrementar el seu pes específic com a senyal d’identitat i part del patrimoni cultural del poble valencià. Per tal d’acomplir el seu objectiu i finalitats fundacionals bàsics, la Fundació podrà:

a) Organitzar competicions, trobades i esdeveniments esportius no oficials, nacionals i internacionals, de caràcter professional o aficionat. En cas d’implicar la participació de dues o més entitats esportives federades, s’haurà de comunicar prèviament a la Federació. Si es tracta de competicions i esdeveniments esportius oficials, serà necessària sempre l’autorització de la Federació.

b) Promoure la qualificació i autoregulació de l’àmbit professional de la pilota valenciana, com a esport autòcton i patrimoni cultural dels valencians, mitjançant l’ordenació consensuada de les competicions, drets mínims dels
pilotaris i condicions dels trinquets, i propiciar així el diàleg en un fòrum comú entre tots els sectors interessats.

c) Afavorir l’optimització i complementarietat dels recursos públics i privats, amb especial atenció a la coordinació de les actuacions de les diferents administracions i entitats vinculades a l’esport de la pilota en l’àmbit professional.

d) Promoure les condicions que garantisquen un exercici digne de l’esport de la pilota en l’àmbit professional.

e) Protegir i difondre l’esport de la pilota, dins i fora de la Comunitat Valenciana, com a manera de promocionar i mantindre les tradicions esportives valencianes, el seu valor educatiu, i la seua consideració com a fenomen social.

f) Fomentar el patrocini esportiu, impulsant el desenvolupament de mesures i beneficis que afavorisquen la participació del sector privat en el desenvolupament professional de l’esport de la pilota.

g) L’organització de cursos i seminaris per a la formació de monitors i entrenadors de pilota valenciana, en les diferents modalitats, sempre amb l’autorització prèvia o homologació per part de la Federació.

h) La concessió de beques i ajudes econòmiques per a l’estudi, investigació i publicació de treballs relacionats amb l’esport de la Pilota Valenciana, i també per a la realització d’activitats conduents o complementàries a les finalitats pròpies de la Fundació.

i) Fomentar el joc net, com a pràctica esportiva en què no concórreguen i s’eradiquen actituds que inciten, promoguen o constituïsquen violència verbal o física, intolerància, racisme, xenofòbia o qualsevol forma de discriminació.

j) Impulsar les mesures i mitjans de prevenció de l’ús de substàncies prohibides o mètodes il·legals destinats a augmentar artificialment el rendiment i els resultats esportius.

k) La difusió de l’esport de la pilota valenciana a través dels diferents mitjans de comunicació social.

l) Fomentar la participació de les dones en tots els àmbits i totes les modalitats de l’esport de la pilota valenciana.

m) Organitzar congressos, cursos, seminaris, taules redones i conferències a fi de divulgar la pilota valenciana, fomentar-ne el coneixement i seguiment pels ciutadans i la seua posada en valor com a senyal d’identitat del poble valencià.

n) Col·laborar amb institucions públiques o privades en l’organització d’activitats de naturalesa anàloga.

o) Promoure i divulgar els aspectes culturals de la pilota valenciana i la seua dimensió transcendent en l’àmbit lingüístic, social, territorial i identitari del poble valencià.

Les finalitats fundacionals poden ser desenvolupades per la Fundació de la manera que considere oportú, inclosa la participació o col·laboració amb altres entitats i organitzacions, sense altres limitacions que les que es deriven de la carta fundacional, dels presents estatuts i, en tot cas, de les lleis.

Article 8. Persones beneficiàries
La Fundació, dins de les seues finalitats d’interés general, haurà d’actuar amb criteris d’objectivitat i d’imparcialitat en la selecció de les persones beneficiàries sense que puga produir-se cap discriminació. En aquest sentit, podran ser beneficiàries qualsevol persones físiques i jurídiques, públiques i privades que tinguen relació directa o indirecta amb la pilota valenciana. En cap cas seran beneficiàries persones individualment determinades, ni podran
destinar-se les prestacions fundacionals a les persones fundadores, cònjuges o parents fins al quart grau d’aquestes inclusivament.

TÍTOL TERCER: GOVERN DE LA FUNDACIÓ

Article 9. Organització de la Fundació
1. L’òrgan de govern de la Fundació és el Patronat.
2. Els òrgans de gestió de la Fundació seran la Comissió Executiva i, si és el cas, la Gerència i les persones apoderades.

SECCIÓ I: EL PATRONAT

Article 10. El Patronat
El Patronat és l’òrgan de govern, representació i administració de la Fundació, que executarà les seues facultats amb subjecció al que disposa l’ordenament jurídic i en els presents estatuts, i també podran demanar assessorament de personalitats destacades, entitats o institucions de relleu en tots aquells assumptes que considere oportuns. El
Patronat de la Fundació interpretarà, d’acord amb la voluntat, objecte i finalitats fundacionals, aquests estatuts.

Article 11. Composició del Patronat

1. El Patronat estarà compost per un nombre de membres que no podrà ser inferior a huit ni superior a trenta cinc.

2. Seran membres de caràcter nat del Patronat les següents administracions i entitats:

a) La Generalitat Valenciana.
b) La Diputació Provincial d’Alacant.
c) La Diputació Provincial de Castelló.
d) La Diputació Provincial de València.
e) L’Ajuntament d’Alacant.
f) L’Ajuntament de Castelló.
g) L’Ajuntament de València.
h) La Federació de Pilota Valenciana de la Comunitat Valenciana.

3. Seran membres del Patronat, a més dels de caràcter nat, els de caràcter electiu que s’integren en el Patronat d’algunes de les maneres següents:

a) Huit (8) membres seran nomenats per la Presidència, dels quals:

– tres (3) ho seran a proposta dels membres de caràcter nat del Patronat entre persones de reconegut prestigi social, cultural o esportiu;
– dos (2) ho seran a proposta del Sindicat “Associació de Jugadors Professionals de Pilota Valenciana”, un per la modalitat d’escala i corda i un
altre per la modalitat de raspall;
– dos (2) ho seran a proposta de l’estament de trinqueters de la Federació, que seran, al seu torn, un per la modalitat d’escala i corda i un altre per la
modalitat de raspall, i
– un (1) ho serà a proposta de l’estament d’entitats esportives de la Federació.
b) La resta de membres del Patronat, fins al nombre màxim previst en aquests estatuts, seran proposats per qualsevol dels membres de caràcter nat del Patronat i el seu nomenament haurà de ser aprovat per majoria del Patronat per a poder integrar-se com a membres d’aquest.

4. Els membres de caràcter electiu del Patronat ho seran a títol personal, sense que es puguen considerar en cap cas representants de les persones físiques o jurídiques que els proposen per a l’elecció.
5. Si la condició de membre del Patronat recau en una persona jurídica, aquesta haurà de designar per escrit, a través del seu òrgan competent, una persona física que actue en la seua representació, que haurà d’exercir personalment les seues funcions en el Patronat, sense que calga, en cap cas, delegació d’aquestes funcions. Això sense perjuí del que preveu l’article 13.3 de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat, per al cas que la representació ho siga per raó del càrrec, i sense perjuí de la possibilitat de fer-se representar per un altre membre del Patronat per a actuacions concretes, d’acord amb el que preveu l’article 13.2, paràgraf primer, de l’esmentada norma.

6. El càrrec dels patrons electius tindrà una duració de 4 anys, i el podrà exercir successius períodes de la mateixa duració sempre que el seu nomenament siga ratificat en expirar el període corresponent per la Presidència o pel Patronat per majoria, segons els casos. En el cas dels membres del Patronat nomenats a proposta del Sindicat, l’estament de trinqueters i el d’entitats esportives, aquests hauran de ratificar
les persones inicialment proposades o proposar-ne altres diferents en finalitzar cada període de quatre anys.

Article 12. Inici i cessament del càrrec de membre del Patronat

1. Els membres del Patronat iniciaran l’exercici del seu càrrec després de l’acceptació expressa en la forma legalment prevista en l’article 13.4 de la Llei 8/1998.

2. A més de les causes que establisca la normativa vigent d’aplicació, cessaran per la concurrència d’alguna o diverses de les causes que s’enumeren a continuació, declarada mitjançant un acord del Patronat:

a) Per mort o declaració de defunció, i també per extinció de la persona jurídica.

b) Per incapacitat, inhabilitació o incompatibilitat d’acord amb el que estableix la legislació vigent.

c) Per cessament en el càrrec per raó del qual van ser nomenats membres del patronat que van quedar substituïts pel nou titular.

d) Per no exercir el càrrec amb la diligència d’un representant lleial, si així es declara en resolució judicial.

e) Per resolució judicial que aculla l’acció de responsabilitat pels actes contraris a la llei o als estatuts o pels realitzats negligentment.

f) En cas de membres electius, pel transcurs del període del seu mandat.

g) Per renúncia, que s’haurà d’efectuar, igual que l’acceptació, en les formes legalment previstes en l’article 13.4 de la Llei 8/1998.

h) Per la inassistència reiterada, sense causa justificada, a tres (3) sessions o més del Patronat de manera consecutiva. En cas de proposta de cessament, prèviament a la votació es donarà audiència al membre del Patronat proposat per tal que al·legue el que crega oportú, i posteriorment es procedirà a la
votació. El vot del membre del Patronat proposat de cessament computarà de manera ordinària.
El nomenament es comunicarà al Protectorat en la forma establida per la normativa vigent.
La substitució, cessament i suspensió de membres del Patronat s’inscriurà en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana.

3. Els membres de caràcter electiu del Patronat cessaran quatre anys després del nomenament per al càrrec. La Secretaria de la Fundació remetrà al Registre de Fundacions la finalització del període referit.
4. Produïda una vacant, es designarà, de conformitat amb les regles establides en els presents estatuts i amb la legislació vigent, la persona per a ocupar-la, la qual haurà d’acceptar expressament el càrrec en les formes legalment previstes.


Article 13. Obligacions dels membres del Patronat
Els membres del Patronat estan obligats a:

a) Complir i fer complir fidelment les finalitats fundacionals d’acord amb el que disposa la llei i aquests estatuts.

b) Administrar els béns i drets que integren el patrimoni de la Fundació tenint plenament el rendiment i utilitat d’aquests, d’acord amb els criteris econòmics financers d’un bon gestor.

c) Assistir a les reunions del Patronat i vetllar per la legalitat dels acords que s’hi adopten.

Article 14. Caràcter gratuït del càrrec de membre del Patronat
Els membres del Patronat exerciran els seus càrrecs gratuïtament, sense que en cap cas puguen rebre retribució per l’exercici de la seua funció. No obstant, tindran dret a ser reembossats de les despeses degudament justificades que l’exercici de les seues funcions els ocasione.

Article 15. La Presidència
1. La persona que ocupe el càrrec de la Presidència serà elegida per majoria entre els membres del Patronat. Si es presentaren més de dos aspirants a la Presidència, serà elegit qui obtinga majoria absoluta de vots en primera votació. En altre cas, es realitzarà una segona votació únicament amb els dos aspirants que hagen obtingut més
vots a la primera, resultant elegit l’aspirant que obtinga més vots. El seu càrrec tindrà una duració de quatre anys, sense perjudici de successives renovacions.

2. A la Presidència de la Fundació li correspon:

a) Ostentar la representació de la Fundació davant de qualsevol classe de persones, autoritats i entitats públiques i privades, sempre que el Patronat no l’haguera atorgat expressament a un altre dels seus membres.

b) Convocar les reunions ordinàries i extraordinàries del Patronat i fixar l’ordre del dia, presidir-les i dirigir els seus debats, i decidir els possibles empats amb el seu vot de qualitat.

c) Formular els comptes anuals i el pressupost de la Fundació.

d) Vetllar per la correcta execució dels acords adoptats pel Patronat

e) Vetllar pel compliment de la llei i dels estatuts.

f) Visar les actes i certificacions dels acords del Patronat.

g) Qualsevol altra facultat que legal o estatutàriament li estiga atribuïda.

Article 16. La Vicepresidència
La persona que ocupe el càrrec de la Vicepresidència serà elegida per majoria entre els membres del Patronat.
Correspon a la Vicepresidència exercir les funcions de la Presidència en els casos de vacant, absència o malaltia, i podrà també actuar en representació de la Fundació en aquells supòsits en què així es determine per acord del Patronat.

Article 17. La Secretaria

1. La persona que ocupe el càrrec de la Secretaria serà designada pel Patronat. Aquest càrrec haurà de recaure en una persona que no siga membre del Patronat, i tindrà veu però no vot.

2. Són funcions de la Secretaria:

a) Efectuar la convocatòria de les reunions del Patronat per ordre de la Presidència i fer les corresponents citacions als membres del Patronat.

b) Assistir a les reunions del Patronat, amb veu i sense vot.

c) Conservar la documentació de la Fundació i reflectir degudament en el llibre d’actes del Patronat el desenvolupament de les seues reunions.

d) Expedir certificacions, amb el vistiplau de la Presidència, respecte dels acords adoptats pel Patronat.

e) Totes les altres funcions que siguen inherents al càrrec de la Secretaria o es prevegen expressament en els Estatuts de la Fundació.

Article 18. Facultats del Patronat

1. Correspon al Patronat complir les finalitats fundacionals i administrar els béns i drets que integren el patrimoni de la Fundació, i també mantenir plenament el rendiment i utilitat d’aquests.

2. Les facultats del Patronat, sense perjuí de les que li siguen atribuïdes per disposicions legals, són:

a) Aprovar el pla general anual d’actuació.

b) Aprovar el pla d’actuació i la memòria justificativa d’aquest.

c) Aprovar el projecte de pressupost així com l’inventari, el balanç de situació i el compte de resultats, així com les memòries econòmiques i de gestió.

d) Adoptar els acords que necessiten, perquè siguen vàlids, l’autorització del Protectorat.

e) L’acord en què es decidisca sobre conflicte d’interessos o drets entre la Fundació i algun dels membres del Patronat.

f) El nomenament i l’atribució de facultats a les persones apoderades.

g) Modificar els estatuts fundacionals i decidir l’extinció de la Fundació o la fusió amb altres fundacions.

Article 19. Reunions del Patronat i convocatòria

1. El Patronat es reunirà, almenys, dues vegades a l’any.

2. Correspon a la Presidència convocar les reunions del Patronat, bé a iniciativa pròpia, bé quan ho sol·licite un terç dels seus membres.

3. La convocatòria es farà arribar a cada un dels membres almenys amb 48 hores d’antelació a la data de la seua celebració, per qualsevol mitjà que deixe constància de la seua remissió. En la convocatòria es farà constar el lloc, el dia i l’hora en què tindrà lloc la reunió, i l’ordre del dia.

4. Per a la vàlida constitució del Patronat es requerirà l’assistència personal del president/a o, si és el cas, de qui el substituïsca, i de la meitat, almenys, dels seus membres, en primera convocatòria, i en segona convocatòria quan estiguen presents, com a mínim, el president/a i tres patrons més. Entre la primera i la segona reunió hi
haurà de transcórrer, almenys, una hora. No serà necessari una convocatòria prèvia quan es troben presents tots els patrons i acorden per unanimitat la celebració de la reunió.

5. En cas d’absència del secretari/ària, exercirà les seues funcions el patró designat a aquest efecte pel Patronat en el si de la reunió, a proposta del president/a.

6. Les reunions del Patronat es podran celebrar mitjançant videoconferència per part d’aquells membres del Patronat que així ho sol·liciten amb cinc (5) dies d’antelació a la data assenyalada per a la reunió.

Article 20. Forma de deliberar i adoptar els acords

1. Les reunions seran dirigides per la Presidència.

2. Els acords s’adoptaran, excepte previsió expressa en contra, per majoria simple de vots dels membres del Patronat assistents.

3. Serà necessari el vot favorable de la meitat més un del nombre de membres que integren el Patronat per als acords següents:

Acords de disposició o gravamen de béns immobles, establiments mercantils o industrials, béns d’interés cultural i aquells l’import dels quals siga superior al 20 % de l’actiu de la Fundació que resulte de l’últim balanç aprovat.

a) Modificació dels estatuts.

b) Fusió i extinció de la Fundació.

4. Cada membre del Patronat tindrà un vot. En cas d’empat, el vot de la Presidència serà diriment.

5. La Secretaria alçarà l’acta corresponent de les sessions del Patronat, en la qual s’han d’expressar els assistents, presents i representats, les circumstàncies del lloc i temps de la convocatòria, i els punts principals de les deliberacions si ho sol·liciten els membres del Patronat, així com el contingut dels acords adoptats, i haurà de deixar constància del resultat de les votacions i dels membres del Patronat que hi hagen votat en contra. Les actes seran firmades en tots els fulls per la Secretaria, amb el vistiplau de la Presidència. Així mateix, en l’acta podrà figurar, a sol·licitud de cada membre del Patronat, el vot favorable a l’acord adoptat o la seua abstenció, així com la justificació del sentit del seu vot, o la transcripció íntegra d’intervencions o propostes, sempre que
s’aporte en l’acte, o en el termini que assenyale la Presidència, aquesta justificació o el text que corresponga fidelment amb la seua intervenció, que es farà constar en l’acta o s’unirà a aquesta. També podran formular vot particular per escrit en el termini de 48 hores, que s’incorporarà al text aprovat.

6. Les actes s’aprovaran en aquesta sessió o en la següent. No obstant això, la Secretaria podrà emetre certificació sobre els acords que s’hagen adoptat, sense perjuí de la posterior aprovació de l’acta. En les certificacions d’acords adoptats emeses amb anterioritat a l’aprovació de l’acta es farà constar expressament aquesta circumstància.

7. La Fundació haurà de portar un llibre d’actes, en el qual constaran totes les aprovades pel Patronat.

SECCIÓ II: LA COMISSIÓ EXECUTIVA

Article 21. Comissió Executiva

1. La Comissió Executiva és l’òrgan col·legiat de gestió de la Fundació que, per delegació estatuària, té conferides totes aquelles facultats que ni l’ordenament jurídic ni aquests estatuts atribueixen al Patronat.

2. No seran delegables l’aprovació dels comptes, del pressupost i del pla d’actuació, ni la decisió sobre conflictes entre membres del Patronat i la Fundació, ni aquells actes que requerisquen l’autorització del Protectorat. Tampoc ho seran les facultats de modificació dels estatuts, fusió i liquidació de la Fundació.

3. La delegació permanent de facultats haurà de constar en escriptura pública, que s’inscriurà en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana.


Article 22. Composició

1. Formaran part de la Comissió Executiva un màxim de tretze (13) membres del Patronat, dels quals:

a) Dos (2) seran les persones que ocupen la Presidència i la Vicepresidència de la Fundació;

b) Un (1) serà el patró nat representant de la Federació de Pilota Valenciana.

c) Deu (10) seran elegits pel Patronat entre la resta de membres del Patronat per majoria.

2. La Presidència, la Vicepresidència i la Secretaria del Patronat ho seran, al seu torn, de la Comissió Executiva.

Article 23. Reunions, convocatòria, forma de deliberar i adoptar els acords

1. La Comissió Executiva es reunirà, almenys, una vegada cada trimestre.
2. El règim de convocatòries i forma de deliberar i adoptar acords per la Comissió Executiva serà el mateix que el del Patronat.

SECCIÓ III: LA GERÈNCIA I LES PERSONES APODERADES

Article 24. La Gerència

El Patronat podrà nomenar un o una gerent, qui tindrà encomanada la direcció o gestió ordinària i administrativa de les activitats de la Fundació.

1. En el cas que el Patronat decidira crear aquest càrrec, serà designat pel Patronat, a proposta de la Presidència i amb l’autorització prèvia del Protectorat quan ho exigisca la normativa vigent.

2. El Patronat li assignarà, mitjançant el corresponent apoderament, l’exercici indefinit i efectiu d’aquelles facultats de gestió i de representació institucional que considere convenients, tot això dins dels límits legals, els assenyalats en l’article 21.2 d’aquests estatuts i d’acord amb les directrius assenyalades pel Patronat.

Article 25. Apoderaments

1. El Patronat podrà nomenar persones apoderades generals o especials amb les facultats i límits en els termes legalment establits. 2. No seran susceptibles d’apoderament les facultats assenyalades en l’article 21.2
d’aquests estatuts.

TÍTOL QUART: RÈGIM PATRIMONIAL
Article 26. Dotació fundacional
La dotació fundacional estarà integrada per tots els béns i drets que aportaren les persones fundadores i pels altres que, durant l’existència de la Fundació, s’afecten pel Patronat o per les persones fundadores a incrementar la dotació.

Article 27. Composició del patrimoni
El patrimoni de la Fundació estarà constituït per qualsevol classe de béns i drets susceptibles de valoració econòmica. La Fundació figurarà com a titular de tots els béns i drets que integren el seu patrimoni, per a la qual cosa aquests s’inscriuran en els registres públics corresponents i s’inclouran en l’inventari de béns de la Fundació.

Article 28. Del finançament
Les activitats que exercisca la Fundació es finançaran, fonamentalment, mitjançant:

a) Els recursos que s’obtinguen producte del rendiment del seu patrimoni.
b) Les subvencions i donacions de les quals resulte beneficiària.
c) El cobrament de preus als seus beneficiaris, que no podran excedir, en conjunt, el cost del servei que els preste, el qual mai serà major del preu de mercat; s’haurà de ponderar la capacitat econòmica individual dels beneficiaris per a la determinació de les seues quanties.
d) El resultat de l’exercici per si mateix d’explotacions econòmiques coincidents amb l’objecte o finalitat específica de la Fundació.
e) Els recursos que s’obtinguen de l’explotació del seu patrimoni sempre que amb això no s’obstaculitze el compliment de les finalitats de la Fundació.

Article 29. De l’administració del patrimoni

1. Els òrgans de govern i gestió de la Fundació disposaran del patrimoni d’aquesta i l’administraran, de conformitat amb el que aconselle la conjuntura econòmica de cada moment i sense perjuí de sol·licitar les degudes autoritzacions del Protectorat, i d’efectuar les comunicacions corresponents segons el que disposa l’article 22 de la Llei 8/1998.

2. A la realització de les finalitats fundacionals s’haurà de destinar, almenys, el 70% dels ingressos nets i resultats ordinaris i extraordinaris que s’obtinguen per qualsevol concepte, i hauran de ser aplicats en el termini comprés entre l’inici de l’exercici en què s’hagen obtingut els respectius resultats i ingressos i els quatre següents al tancament d’aquest exercici.

3. En el càlcul dels ingressos no s’inclouran les aportacions o donacions rebudes en concepte de dotació fundacional, en el moment de la seua constitució o en un moment posterior, ni els ingressos obtinguts en la transmissió onerosa de béns immobles en els quals l’entitat exercisca l’activitat pròpia del seu objecte o finalitat específica, sempre que l’import de l’esmentada transmissió es reinvertisca en béns immobles en els quals
concórrega aquesta circumstància o en altres béns que s’afecten, amb caràcter permanent, a les finalitats fundacionals.

4. Es consideren rendes o qualsevol altres ingressos nets el resultat de deduir dels ingressos bruts obtinguts en l’exercici els impostos corresponents a aquests i les despeses necessàries per a la seua obtenció, a excepció de les despeses d’administració previstes en l’article següent. Els ingressos i les despeses als quals es refereix aquest
còmput es determinaran en funció de la comptabilitat portada per la Fundació d’acord amb el que disposa l’article 21 de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat, de fundacions de la Comunitat Valenciana, i d’acord amb els principis, regles i criteris establits en les normes de comptabilitat que siguen aplicables a les fundacions.

Article 30. Règim financer

1. L’exercici econòmic coincidirà amb l’any natural.
2. En la gestió econòmic financera, la Fundació es regirà d’acord amb els principis i criteris generals determinats en la normativa vigent.


Article 31. Règim fiscal

La Fundació s’acollirà en cada moment al règim fiscal més favorable, que permeta el millor compliment de les seues finalitats fundacionals. El Patronat vetllarà perquè en cada moment es complisquen els requisits establits per la legislació vigent per a obtindre aquest règim, i adoptaran tots els acords oportuns.


Article 32. Rendició de comptes


1. La Presidència, o la persona que, conforme a l’acord adoptat pel Patronat corresponga, formularà els comptes anuals, que hauran de ser aprovats, en el termini màxim de sis mesos des del tancament de l’exercici, pel Patronat de la Fundació.

2. Els comptes anuals, que comprenen el balanç, el compte de resultats, la memòria de la gestió econòmica i la memòria de les activitats fundacionals, formen una unitat, han de ser redactats amb claredat i mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la Fundació. Es formularan al tancament de l’exercici, de conformitat amb els criteris establits en les normes d’adaptació del Pla general de comptabilitat a les entitats sense fins lucratius, i s’expressaran els valors en euros.

3. La memòria de les activitats fundacionals inclourà informació sobre els canvis en els seus òrgans de govern, direcció i representació, així com el grau de compliment del pla d’actuació, i haurà d’indicar els recursos emprats, la seua procedència i el nombre de beneficiaris en cada una de les diferents actuacions realitzades, i els convenis que, si és el cas, s’hagen dut a terme amb altres entitats per a aquests fins.

4. La descripció de les activitats fundacionals identificarà i quantificarà l’actuació global de la fundació, així com cada una de les activitats, i distingirà entre activitats pròpies i mercantils. Haurà de contindre la informació següent: Identificació de les activitats, amb la seua denominació i ubicació física. Per a cada una de les activitats identificades, s’especificaran:

1r. Els recursos econòmics emprats per a la seua realització, amb separació de les dotacions a l’amortització i a la provisió de la resta de despeses consignades en el compte de resultats. Al seu torn, s’informarà de les adquisicions d’immobilitzat realitzades en l’exercici, de la cancel·lació de deute no comercial i d’altres aplicacions.

2n. Els recursos humans, agrupats per les categories següents: personal assalariat, personal amb contracte de serveis i personal voluntari. S’especificarà la seua dedicació horària.

3r. El nombre de persones beneficiàries o usuàries de les seues activitats pròpies; es diferenciarà entre persones físiques i jurídiques.

4t. Els ingressos ordinaris obtinguts en l’exercici, respecte a les activitats mercantils.

a) Identificació dels convenis de col·laboració subscrits amb altres entitats; es donarà una valoració monetària al corrent de béns i serveis que es produeix.

b) Recursos totals obtinguts en l’exercici, així com la seua procedència; es distingirà entre rendes i altres ingressos derivats del patrimoni, de prestació de serveis, de subvencions del sector públic, d’aportacions privades i de qualsevol altre supòsit.

c) Deutes contrets i qualsevol altra obligació financera assumida per la Fundació.

d) Recursos totals emprats en l’exercici; es distingirà entre despeses destinades a activitats pròpies, mercantils i altres despeses.

e) Grau de compliment del pla d’actuació; s’indicaran les causes de les desviacions.

5. Els comptes aprovats seran firmats en tots els seus fulls per la Secretaria del Patronat, amb el vistiplau de la Presidència.

6. Els comptes anuals, l’inventari i, si és el cas, l’informe d’auditoria es presentaran al Protectorat dins del termini de deu dies hàbils des de la seua aprovació, acompanyats de certificació de l’acord aprovatori del Patronat en què figure l’aplicació del resultat, emesa per la Secretaria, amb el vistiplau de la Presidència. Els membres del Patronat que ho desitgen podran sol·licitar que conste en aquesta certificació el sentit del seu
vot. També s’acompanyarà la relació de membres del Patronat assistents a la reunió en què van ser provades, firmada per tots ells.

Art. 33. Pla d’actuació

1. El Patronat aprovarà i remetrà al Protectorat, en els últims tres mesos de cada exercici, un pla d’actuació, en el qual quedaran reflectits els objectius i les activitats que es preveja desenvolupar en l’exercici següent. El Patronat no podrà delegar aquesta funció en altres òrgans de la fundació.

2. El pla d’actuació contindrà informació identificativa de cada una de les activitats pròpies i de les activitats mercantils, de les despeses estimades per a cada una i dels ingressos i altres recursos previstos, així com qualsevol altre indicador que permeta comprovar en la memòria el grau de realització de cada activitat o el grau de compliment dels objectius.

3. El Patronat remetrà al Protectorat el pla d’actuació acompanyat de la certificació de l’acord aprovatori del Patronat, expedida per la Secretaria, amb el vistiplau de la Presidència, i de la relació dels membres del Patronat assistents a la sessió.

4. Una vegada comprovada l’adequació del pla d’actuació a la normativa vigent, el Protectorat el depositarà en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana.

TÍTOL CINQUÉ: DE LA MODIFICACIÓ, FUSIÓ O EXTINCIÓ
Article 34. Modificació estatutària
Per acord del Patronat podran ser modificats aquests estatuts, per a la qual cosa s’haurà d’ajustar a les causes, quòrum, majories i procediments establits en la legislació vigent i en aquests estatuts. La modificació d’estatuts requerirà acord del Patronat adoptat pel vot favorable de la meitat més un de tots els membres del Patronat de la
Fundació.
Article 35. Fusió i extinció

1. La Fundació té duració il·limitada. No obstant això, el Patronat podrà proposar la fusió amb una altra fundació o acordar-ne l’extinció, en els termes fixats per la legislació vigent i amb l’acord previ adoptat amb el corresponent quòrum, que s’inscriurà en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana.

2. Són causes d’extinció:

a) La impossibilitat de realitzar la finalitat fundacional, sense perjuí de la possibilitat de modificar els estatuts perquè la Fundació puga actuar satisfactòriament.

b) Quan així resulte de la fusió amb una altra fundació.

c) Quan concórrega qualsevol altra causa prevista en l’acte constitutiu, els estatuts o la llei.

3. L’extinció de la Fundació, excepte en el supòsit de fusió, comporta l’obertura del procediment de liquidació. Aquest procediment l’haurà de realitzar el Patronat, sota la vigilància i control del Protectorat, i s’ajustarà a les previsions de la normativa vigent.

4. En cas d’extinció, els béns i drets resultants de la liquidació es destinaran a la Federació de Pilota Valenciana de la Comunitat Valenciana per a la realització de finalitats d’interés general anàlogues a les dutes a terme per aquesta fundació.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies